Re: Скалигер и Евсевий


Автор сообщения: Roger
Дата и время сообщения: 20 February 2008 at 07:29:57:

В ответ на сообщение: Re: Скалигер и Евсевий

Примерно так:

Kai estaurwqh KurioV hmwn IhsouV CristoV th pro h' kalandwn Aprilliwn, mhni Martiw kd', thV selhnhV ecoushV hmeran id': hn de hmerinh wra ekth, ths hmeraV oushs paraskeuhV. Kai eskotisqh o hlioV, kai hn eiV ton kosmon skotoV: peri ou skotouV sunegrayato o sofwtatos Flegwn o AqhnaioV eiV thn idian autou suggrafhn tauta. Tw oktwkaidekatw etei ths basileiaV Tiberiou KaisaroV egeneto ekleyiV hliou megisth pleon twn egnwsmenwn proteron: kai nux uphrcen wra ekth thV hmeraV, wste kai touV asteraV fainesqai.


2716. Различия между античной и средневековой латынью. - Ольга Славянка 19:34 02.02.08 (167)
К списку тем на странице